prostirkaDeblja prostirka poboljšava proizvodne parametre, vazduh u objektu i dobrobit pilića, pokazano je u istraživanjima autora Dan Shao i saradnika sa Kineske Akademije poljoprivrednih nauka i  Univerziteta Iangzhou u Kini.

U radu objavljenom u časopisu Poultry Science, ovi naučnici su ispitivali uticaj debljine piljevine koja je služila kao prostirka, na proizvodne parametre, imunološki status, ambijentalne uslove i dobrobit brojlera obojenog perja. Ukupno je bilo uzgajano 1.800 jednodnevnih Sukin brojlera žute boje perja do 21 dan starosti. 22.-og dana je 1.600 brojlera približno iste telesne mase nasumično odabrano i podeljeno na 20 boksića (osam ptica po metru kvadratnom u 10 kvadratnih metara boksića). Pilići su bili podeljeni na 4 tretmana svaki sa debljinom prostirke od 4, 8, 12 ili 16 cm i sa pet ponavljanja po tretmanu.

Rezultati njihovog rada pokazuju da je deblja prostirka dovela do povećanja telesne mase, povećanje mase jetre, dnevnog prirasta i dnevnog unosa hrane. Sa druge strane, debljina prostirke nije uticala na konverziju hrane i mortalitet.

Sadržaj vlage u prostirci, kao i  koncentracija amonijaka i ugljen-dioksida u vazduhu je smanjena, a sadržaj prašine u vazduhu se povećao sa povećanjem debljine prostirke.
Debljina prostirke nije imala nikakvog uticaja na hod, oštećenje perja, oštećenja skočnog zgloba ili pojave krasta na grudima pilića.  Međutim, čistoća perja, oštećenja tabanskih jastučića, otok skočnog zgloba i plikovi na grudima su  značajno varirali u zavisnosti od debljine prostirke.

Generalni zaključak navedenih autora je da povećanje debljine prostirke ima blagotvorno dejstvo na  proizvodne razultate, ambijentalne uslove i dobrobit brojlera.

Izvor: PoultrySite,  Februar 2015

Shao D., J. He, J. Lu, Q. Wang, L. Chang, S.R. Shi and T.H. Bing. 2015. Effects of sawdust thickness on the growth performance, environmental condition, and welfare quality of yellow broilers. Poultry Science. 94: 1-6.