food pad dermatitisOštećenje jastučića na tabanima živine (foot pad dermatitis, pododermatitis) je veliki problem u živinarskoj proizvodnji jer negativno utiče ne samo na dobrobit živine, nego i na proizvodne rezultate. Sa ovim problemom bore se proizvođači ne samo u našoj zemlji, nego i u zemljama Evropske Unije. Jan van Harn, istraživač sa Univerziteta Wageningen u Holandiji navodi da je poslednja studija u Holandiji pokazala da 38,4% brojlera ima ozbiljna oštećenja na tabanima. Studije u Francuskoj i Portugalu izveštavaju da u tim zemljama taj broj dostiže i do 70%. Sa druge strane, u zemljama kao što su Švedska i Danska, pojava foot pad dermatitisa (FPD) je manja od 1%, jer ove zemlje imaju razvijen program monitoringa FPD. Oni na liniji klanja kontrolišu koliki je procenat trupova sa oštećenim tabanima i propisuju kaznene mere za farme koje isporučuju živinu sa većim procentom od dozvoljenog. Iz ovog primera se vidi da borba za smanjenje pojave FPD može dati rezultate.

Osnovni uzrok pojave FPD je vlažna prostirka. Vlažna, lepljiva i stvrdnuta prostirka veoma pogoduje razvoju lezija na tabanima, a loša prostirka je posledica propusta u menadžmentu. Ti propusti se odnose pre svega na vrstu, količinu i način održavanja prostirke, dubinu prostirke, svetlosni program, sistem za napajanje, ventilaciju i grejanje, zatim gustinu naseljenosti, ishranu i zdravstveno stanje jata.

Brojleri, a posebno teški – brzorastući hibridi, već posle tri nedelje provode veoma mnogo vremena sedeći, a tada su im noge, skočni zglobovi i grudi u stalnom kontaktu sa podlogom. Zbog toga se oštećenja kože javljaju ne samo na tabanima nego i na zglobovima i na grudima. Ako je podloga vlažna, javljaju se rane i oštećenja na koži koja dovode do pojave bola kod životinje i do oštećenja koja će dovesti do smanjenja kvaliteta trupa na liniji klanja. Pošto pojava oštećenja kože predstavlja veliki problem za dobrobit životinja, a dovodi i do finansijskog gubitka, grupa istraživača sa Wageningen univerziteta (De Jong i sar., 2014) izvela je interesantno istraživanje u kome je uporedila pojavu oštećenja na koži kod brojlera koji su držani na standardnoj prostirci (kontrolna grupa) ili na vlažnoj prostirci. Kod obe grupe kao prostirka je korišćena drvena hoblovina, a svetlosni program i ishrana bili su približni uslovima koji su zastupljeni na komercijalnim farmama u Holandiji. Kod kontrolne grupe prostirka je održavana suvom tako što je svaki dan uklanjana vlažna prostirka ispod pojilica, a čim bi se pojavlia vlažna mesta dodavana je nova, suva prostirka. Kod druge grupe brojlera prostirka nije dodavana, nego je čak i dodatno vlažena prskanjem – 5 dana nedeljno. Na taj način se dobio evidentno različit kvalitet prostirke što se jasno odrazilo i na pojavu FPD i na proizvodne osobine. Kod eksperimentalne grupe 99% brojlera razvilo je FPD, a kod kontrolne samo 2%! Pored toga, brojleri u eksperimentalnoj grupi imali su i manji prirast i veći odbačaj komercijalnih  delova trupa na liniji klanja.

Ovaj ogled ukazao je na direktnu vezu između vlažnosti prostirke i pojave lezija na tabanima, kao i na negativan uticaj na proizvodne osobine. To znači da pitanje vlažne prostirke nije samo nešto što  vezujemo za dobrobit živine, nego u veilkoj meri ima uticaja i na proizvodne osobine.

Izvor:

de Jong I.C., H. Gunnink and J. van Harn. 2014. Wet litter not only induces footpad dermatitis but also reduces overall welfare, technical performance, and carcass yield in broiler chickens. J. Appl. Poult. Res. 23(1):51-58. doi: 10.3382/japr.2013-00803