Od 26-30. aprila 2017. godine u Turskoj je održan četvrti Međunarodni kongres o živinskom mesu (4th International Poultry Meat Congress). Na ovom skupu prezentovan je veoma interesantan rad autora Elise Folegatti i Mustafe Unala koji se odnosi na efekat 25-hidroholekalciferola i kantaksantina na brojlerske roditelje. Donosimo Vam slobodan prevod rada sa najznačajnijim rezultatima, kako bi se šira čitalačka publika upoznala sa najnovijim saznanjima vezanim za efekat navedenih preparata na performanse ne samo brojlerskih roditelja nego i njihovog potomstva.

Autori: Elisa Folegatti1 and Mustafa Unal2

1 DSM Nutritional Products Europe, Istituto delle Vitamine Via G. di Vittorio, 20090 Segrate (MI), Italy; 2 DSM Nutritional Products, Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sokak No.12 Kat: 3  34810 Kavacık – Beykoz / İstanbul

Postavljena su dva ogleda da bi se utvrdio efekat dodavanja 25-hidroholekalciferola (25OHD3, komercijlani naziv Rovimix Hy·D®)  i kantaksantina (CTX, komercijlani naziv Carophyll® Red) na performanse brojlerskih roditelja i njihovog potomstva.

U prvom ogledu, brojlerski roditelji podeljeni su u dve grupe. Prva grupa (kontrolna) je u hrani  dobijala samo vitamin D3, dok je druga grupa (ogledna) dobijala kombinaciju 25OHD3 i CTX. Proizvodni rezultati praćeni su u starosti roditelja od 30, 45 i 62 nedelje. Ogledna grupa je pokazala bolje proizvodne rezultate – veću produktivnost, bolju oplođenost i veći procenat leženja u odnosu na kontrolnu grupu. U nastavku ogleda, izleženi pilići podeljeni su u dve grupe, pa je i njima u hranu dodavan ili vitamin D3 ili kombinacija 25OHD3 i CTX do 21. dana starosti. Brojleri koji su hranjeni kombinacijom 25OHD3 i CTX imali su bolju završnu masu, bolju konverziju hrane i veći prinos mesa.  Dobijeni rezultati mogu se sagledati i iz priloženih grafikona.

Graf 1: Performanse brojlerskih roditelja kontrolne (vitamin D3) i ogledne grupe (25OHD3 + CTX) sa 35, 45 i 62 nedelje starosti

Graf. 2: Telesna masa pilića sa  42 dana  starosti

Graf. 3: Randman pilića žrtvovanih sa 42 dana starosti

 

U drugom ogledu brojlerski roditelji hranjeni su na isti način, a od svake grupe odvojen je jedan broj jaja iz kojih su izvedeni jednodnevni pilići. Oni su hranjeni ili hranom koja je sadržala vitamin D3 ili hranom koja je sadržala 25OHD3. Odmah nakon leženja, kao i 6. dana života, po 12 pilića je žrtvovano i uzeti su uzorci  grudnog mišća (Pectoralis mayor), koji su zatim analizirani na ekspresiju 11 gena koji se vezuju za razvoj mišća.

I u drugom ogledu pokazao se pozitivan efekat kombinacije 25OHD3 i CTX u hrani brojlerskih roditelja jer su ispoljili veći procenat oplođenosti (90,5% u odnosu na 88,8%) i veći procenat izvođenja (87,2 u odnosu na 84,4).

Tretman koji su dobijali roditelji, odrazio se i na ekspresiju gena kod potomstva. Ogledna grupa pokazala je veću ekspresiju IGF-1 (insulin-like growth factor) u odnosu na piliće kontrolne grupe. IGF-1 igra veoma važnu ulogu u porastu mladih životinja i ima anabolički efekat kod odraslih životinja. Ovaj faktor rasta je krucijalan za porast mišića jer indukuje proliferaciju satelitskih ćelija.

Analiza koja je urađena na pilićima starim 6 dana, takođe je pokazala da dodatak 25OHD3 i CTX stimuliše ekspresiju većine gena koji igraju ulogu u razvoju mišića, čime se poboljšava prinos i kvalitet grudnog mesa.

Originalni rad objavljen je na engleskom jeziku i može se dostaviti svim zainteresovanim čitaocima. U prilogu je i prezentacija na engleskom jeziku koja dodatno objašnjava i ilustruje efekat 25OHD3 i CTX na brojlerske roditelje i razvoj njihovog potomstva – LINK