Header image alt text

Živinarstvo.com

Kvalitet jednodnevnih pilića

Kvalitet jednodnevnih pilića je bitan za dobar početak proizvodnje i proizvodne performanse živine. Procena kvaliteta jednodnevnog pileta najčešće se radi na subjektivan način u inkubatorskoj stanici od strane obučenih i uvežbanih radnika. Njihov zadatak je da izdvoje samo piliće dobrog kvaliteta i da ih pakuju za dalju prodaju. Kada se pilići ocenjuju na ovaj način posmatraju se: boja perja (žuta je poželjnija od bele boje); razvijenost; kvalitet pupka (dobro zatvoren pupak smanjuje rizik od infekcije i uginuća) i vitalnost (živahni i vitalni pilići lakše pronalaze hranu).

Kada se kvalitet pilića želi podrobnije ispitati, primenjuje se neka od metoda koja objektivnija i preciznija od običnog posmatranja, ali zahteva vreme i određen stepen obučenosti. Najčešće se  navode četiri metoda za ocenu kvaliteta pilića:

Tona ili Pasgar ocenjivanje podrazumeva primenu sistema ocenjivanja putem određenih kriterijuma, uključujući aktivnost pileta, zatvorenost pupka, sposobnost pileta da samo ustane kada se stavi na leđa. Detaljniji prikaz je u nastavku teksta.

Ocena na osnovu mase jednodnevnog pileta. Ovo je jedan od osnovnih metoda. Može se lako ponavljati i za relativno kratko vreme može se izmeriti veliki broj pilića. Međutim, ovaj metod ne govori mnogo o kvalitetu pileta. Naime, masa jednodnevnog pileta uključuje masu pileta i masu preostalog žumanca. Ako u piletu nakon izvođenja ostane velika količina uvučenog žumanca, znači da je manje energije iz ovog izvora korišćeno tokom inkubacije i da je pile manje razvijeno, iako njegova masa na merenju može biti sasvim zadovoljavajuća.

Ocena na osnovu mase pileta bez žumanca. Bolji je indikator razvoja pileta, naročito kada se izvrši korekcija za masu svežeg jajeta. Metod zahteva žrtvovanje pilića i mnogo rada.

Ocena na osnovu dužine pileta. Određuje se od vrha kljuna do srednjeg prsta pileta. Smatra se boljim indikatorom od mase pileta, naročito kada se uradi korekcija za masu jajeta i starost jata. Ovaj metod je relativno brz, ne zahteva žrtvovanje pilića, ali se kod nas retko primenjuje.

Prema Petroviću (1990) klasiranje pilića se vrši na osnovu mase i trajanja izvođenja pileta u četiri klase:

Prvu klasu čine pilići koji su se izlegli 6 časova posle probijanja ljuske i imaju masu oko 40g

Drugu klasu čine pilići koji su malo kasnili u izvođenju (6-12 časova od probijanja ljuske) i imaju telesnu masu 36-40g.

Treću klasu čine pilići sa slabo zaraslim pupkom, i imaju masu 32-35g.

Četvrtu klasu čine pilići lakši od 30g, sa vidnim manama (slabo zarastao pupak, ostaci žumanca, nestabilni na nogama) i slabo vitalni.

 

OCENJIVANJE PILIĆA PO TONI

Tabela 1. Parametri na osnovu kojih se vrši ocena kvaliteta pilića po Toni (Tona score)

Aktivnost Aktivnost pilića procenjuje se tako što se pilići polože na leđa. Brz skok na noge smatra se dobrom aktivnošću, a ako se sporo dižu ili pak ostaju na leđima procenjuje se kao slaba aktivnost.
Izgled pilića Telo pileta se pregleda na čistoću i suvoću, normalan izgled je ako je pile suvo i čisto, loš izgled je ako je pile vlažno ili zaprljano (što može biti izvor kontaminacije).
Uvučenost žumanceta Pilići se polože na leđa, na dlan. Procena počinje kad se pile umiri, dok se zaustave abdominalni pokreti. Konzistencija abdomena procenjuje se dodirom. U zavisnosti od tvrdoće abdomena na dodir procenjuje se uvučenost žumanceta. Može biti telo sa normalno uvučenim žumancetom ili telo sa uvučenim žumancetom i tvrdo na dodir.
Oči Pilići se polože na leđa, i posmatranjem bistrine i širine očiju se ocenjuju oči. Mogu biti otvorene i svetle, otvorene i tamne, zatvorene oči.
Noge Pilići se posmatraju dok stoje. Ocenjuje se tako da se posmatra kako stoje u uspravnom položaju, te se posmatraju kolena, da li ima crvenila i zapaljenja. Mogu biti: normalne noge i prsti, jedna inficirana noga, dve inficirane noge.
Pupak Ovaj parametar ocenjuje se posmatranjem zatvaranja pupka, i  boje predela oko pupka. Smatra se da je loše ako je boja drugačija od boje kože pileta. Može biti: potpuno zatvoren i čist, nepotpuno zatvoren i bez diskoloracije, otvoren i sa diskoloracijom.
Zaostala membrana Posmatra se područje oko pupka, i veličina zaostale membrane. Te se u zavisnosti od veličine membrane ona može klasifikovati kao veoma velika, velika i mala. Može biti: bez membrane, mala membrana, velika membrana i veoma velika membrana.
Zaostalo žumance Posmatra se područje oko pupka, i utvrđuje postojanje zaostalog žumanceta. Ako je žumance zaostalo, na osnovu veličine može se klasifikovati kao veoma veliko, veliko,  malo i bez žumanceta.

 

Tabela 2. Ocena parametara i bodovanje

Aktivnost Dobra 6
Slaba 0
Izgled pilića Čisti i suvi 10
Vlažni 8
Prljavi i vlažni 0
Uvučenost žumanceta Telo sa normalno uvučenim žumancetom 12
Telo sa uvučenim žumancetom i tvrdo na dodir 0
Oči Otvorene i svijetle 16
Otvorene i tamne 8
Zatvorene oči 0
Noge Normalne noge i prsti 16
Jedna inficirana noga 8
Dve inficirane noge 0
Predeo oko pupka Potpuno zatvoren i čist 12
Nepotpuno zatvoren i bez diskoloracije 6
Otvoren i sa diskoloracijom 0
Zaostala membrana Bez membrane 16
Mala membrana 8
Velika membrana 4
Veoma velika membrana 0
Zaostalo žumance Bez žumanceta 16
Malo žumance 12
Veliko žumance 8
Veoma veliko žumance 0

 

PASGAR©SCORE OCENJIVANJE PILIĆA

Pasgar©Score metod je usklađeni oblik Tona metoda. Uzorkovanje pilića se vrši slučajnim metodom. Kriterijumi koji se koriste za rangiranje pilića su: vitalnost, pupak, noge, kljun i stomak.

Vitalnost – „refleks“ jednodnevnog pileta je generalni opis vitalnosti pileta. Pile se smatra vitalnim ako se odmah (za par sekundi) okrene sa leđa i stane na noge (bod=0). Ako je za ovo potrebno više od 3 sekunde, pile se boduje jednim poenom za reflekse (bod=1).

Pupak – „pupak“ jednodnevnog pileta je normalan ako je potpuno zatvoren, što znači da se žumančana kesa potpuno uvukla (bod=0). Ako je pupak otvoren ili crni čvor vidljiv, tada je bodovanje pupka 1.

Noge normalne noge jednodnevnog pileta nisu natečene i imaju normalnu boju (bod=0). Noge se boduju sa 1 kada su otečene ili crvene.

Kljunnormalan kljun jednodnevnog pileta je čist sa zatvorenim nosnicama (bod=0). Bodovanje kljuna je 1 ako je kljun kontaminiran, ili ima crvenu tačku.

Stomaktvrdoća stomaka zavisi od volumena žumančane kese pre nego što je ona uvučena u abdomen. Volumen žumančane kese najviše zavisi od vlage i temperature u predvalioniku. Normalan stomak je na dodir gladak i bodovanje ovih pilića je 0. Ako je stomak tvrd i koža napeta, bodovanje je 1.

Pilići najboljeg kvaliteta imaju ocenu 10, a za svaku uočenu abnormalnost prema navedenim kriterijumima skida se po jedan bod. Ovaj metod nerazlikuje stepen abnormalnosti, bitno je samo da li je prisutna ili ne.

Prilikom određivanja Pasgar scor-a potrebno je pregledati najmanje 30 pilića.

Slika 1 Ostatak zumancane kese

Slika 1. Loše uvučena i osušena žumančana kesa

Slika 2 Otvoren pupak

Slika 2. Otvoren – nezarastao pupak

Prijava na e-bilten

Prijavite se na naš e-bilten i redovno budite informisani o novim tekstovima, postovima, odgovorima naših stručnjaka, dešavanjima i drugim novostima.