Podni sistem sa ispustomGrupa italijanskih istraživača je objavila rezultate interesantnog ispitivanja u kome je utvrđeno koliki uticaj ima izgled i obogaćenost ispusta na ponašanje kokoši koje se gaje u sistemu free range. Već je u opisu tehnologije gajenja kokoši na ispustima bilo reči o tome koliko je bitno da ispust ne bude samo gola zatravljena površina, nego da se mora obogatiti rastinjem, nadstrešnicama, drvećem ili žbunjem.  U radu koji ukratko prezentujemo još jednom je dokazano da volja ptica da izlaze na ispust, kao i distanca na koju se udaljavaju od objekta, zavise od toga kakav je ispust i šta se na njemu nalazi.

Cilj istraživanja bio je da se utvrdi da li obogaćenost ispusta utiče na ponašanje kokoši i na stepen konzumiranja biljne hrane sa ispusta. Dve grupe kokoši (gološijanke) su puštane na dva obogaćena ispusta: na jednom je bila visoka trava, a na drugom drveće maslina. Ogled je izveden u dve sezone – prvi na proleće i drugi u toku jeseni. U toku ispitivanja praćeno je ponašanje kokoši, proizvodne performanse, mortalitet, konzumiranje biljne hrane sa ispusta i pojava lezija na nogama i grudima.

Rezultati su pokazali da razlika u obogaćenosti ispusta nije imala uticaja na proizvodne rezultate. Međutim, na obogaćenim ispustima nije bilo štete od predatora, za razliku od kontrolnog ispusta koji nije imao rastinje. Na tom ispustu bilo je gubitaka od ptica grabljivica, naročito u prvoj fazi proizvodnog ciklusa. Još jedna značajna razlika uočena je u odnosu na neobogaćeni ispust. Naime, kokoši su mnogo radije izlazile na obogaćene ispuste i koristile su veću površinu, dok su kokoši na standardnom ispustu radije ostajale unutra ili blizu živinarnika. Konzumacija biljne hrane na pašnjaku bila je značajno veća kod obogaćenih ispusta, posebno kod ispusta sa maslinovim drvećem. Kod ovog ispusta, kokoši su čeprkale i uzimale hranu u najvećoj meri, najbolje su koristile površinu i udaljavale su se i do 50 m od živinarnika. Na ovom ispustu, stepen oštećenja kože na nogama i grudima bio je najmanji.

Autori zaključuju da je njihovo istraživanje u značajnoj meri doprinelo utvrđivanju pravog značaja izgleda i stepena obogaćenosti ispusta, ukazujući na to da je ispust sa drvećem pružio najveću zaštitu kokoškama i u najvećoj meri podstakao njihov izlazak. Povećana je i konzumacija zelene hrane što je veoma značajno pre svega za dobrobit životinja, a i za kvalitet njihovih proizvoda.

Izvor: A. Dal Bosco , C. Mugnai , A. Rosati , A. Paoletti , S. Caporali  and C. Castellini:Effect of range enrichment on performance, behavior and forage intake of free-range chickens

2014 J. Appl. Poult. Res. 23 :137–145

Ukoliko ste zainteresovani da detaljnije pročitate ceo rad, pošaljite upit i poslaćemo Vam ceo tekst u PDF formatu.