U službenom glasniku Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 57/2014) objavljen je Pravilnik o izmenama Pravilnika o uslovima za dobrobit životinja u pogledu prostora za životinje, prostorija i opreme u objektima u kojima se drže, uzgajaju i stavljaju u promet životinje u proizvodne svrhe, načinu držanja, uzgajanja i prometa pojedinih vrsta i kategorija životinja, kao i sadržini i načinu vođenja evidencije o životinjama

U daljem tekstu navodimo tekst novog Pravilnika o izmenama, a na web stranici Zakonska regulativa/Pravilnici možete naći kompletan tekst Pravilnika.PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA DOBROBIT ŽIVOTINJA U POGLEDU PROSTORA ZA ŽIVOTINJE, PROSTORIJA I OPREME U OBJEKTIMA U KOJIMA SE DRŽE, UZGAJAJU I STAVLJAJU U PROMET ŽIVOTINJE U PROIZVODNE SVRHE, NAČINU DRŽANJA, UZGAJANJA I PROMETA POJEDINIH VRSTA I KATEGORIJA ŽIVOTINJA, KAO I SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O ŽIVOTINJAMA (“Sl. glasnik RS”, br. 57/2014)

Član 1

U Pravilniku o uslovima za dobrobit životinja u pogledu prostora za životinje, prostorija i opreme u objektima u kojima se drže, uzgajaju i stavljaju u promet životinje u proizvodne svrhe, načinu držanja, uzgajanja i prometa pojedinih vrsta i kategorija životinja, kao i sadržini i načinu vođenja evidencije o životinjama (“Službeni glasnik RS”, broj 6/10), u članu 2. tačka 15) menja se i glasi:

“15) korisna površina za kokošku nosilju jeste površina širine najmanje 30 cm, visine najmanje 45 cm, nagiba do 14%, pri čemu se površina za gnezdo ne uračunava u korisnu površinu;”.

Član 2

Član 32. menja se i glasi:

“Član 32

Kokoškama nosiljama koje se uzgajaju u neobogaćenim baterijskim kavezima mora da se obezbedi:

1) da za svaku kokošku nosilju površina poda bude najmanje 550 cm2 površine kaveza, mereno u vodoravnoj ravni, što se primenjuje bez ograničenja, ne uključujući prostore za hranjenje koji smanjuju raspoloživu površinu;

2) da svaki kavez ima hranilicu dužine najmanje 10 cm po jednoj kokoški, koja se može koristiti bez ograničenja;

3) da svaki kavez ima pojilicu u obliku korita za neprekidno napajanje vodom jednake dužine kao i hranilica ili da ima kapljične pojilice ili šolje za napajanje. Ako su mesta za napajanje opremljena fiksno postavljenim pojilicama, tada u svakom kavezu moraju da se nalaze najmanje dve šolje za napajanje ili dve kapljične pojilice;

4) da svaki kavez ima visinu od najmanje 40 cm na najmanje 65% površine i da na bilo kojoj tački nije niži od 35 cm;

5) da pod bude napravljen od materijala koji na odgovarajući način podupire svaki prema napred okrenuti prst na obe noge. Nagib poda ne može da bude veći od 14% ili 8°. Ako pod nije napravljen od pravougaone žičane mreže njegov nagib može da bude veći;

6) da svaki kavez bude opremljen odgovarajućim materijalom za trošenje kandži.”.

Član 3

Odredba člana 2. ovog pravilnika primenjuje se na uzgoj kokošaka nosilja najkasnije do 31. decembra 2020. godine.

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.