konverzija hraneU novijoj stručnoj literaturi pojavio se interesantan članak koji potpisuje Luc Maertens, ekspert iz oblasti živinarstva, u kojem on predlaže da se izračunavanje konverzije hrane koriguje u zavisnosti od telesne mase brojlera.

Stepen konverzije hrane (FCR) kod brojlera je u velikoj zavisnosti od njihove telesne mase. Mlađe ptice mnogo bolje konvertuju hranu u odnosu na starije ptice, tako od uzrasta brojlera i njihove završne telesne mase u velikoj meri zavisi i konverzija hrane. Kada poredimo kako određena hraniva ili neki novi program ishrane utiču na konverziju hrane, onda je jako važno da poređenje stepena konverzije hrane bude uvek kod brojlera koji su imali istu ili sličnu završnu telesnu masu, što je u praksi često neizvodljivo. Zato Luc Maertens predlaže da se izračunavanje konverzije hrane koriguje za 2 poena (0,02) za svakih 100 grama odstupanja od prosečne mase od 2.500 grama. To važi za piliće čija masa je u rangu od 2.300 do 2.700 grama.

Formula je sledeća:

FCR 2500 = FCR –Y

FCR = ostvarena konverzija

Y = (Prosečna telesna masa-2500)/50/100

Primer: ako su u jednom jatu pilići bili prosečno teški 2.700 g, a pojeli su 4.600 g hrane po piletu, njihova ostvarena konverzija (FCR) je

FCR  = 4.600 /2.700  =1,70

U drugom jatu, pilići su bili teški 2.350 g, a pojeli su 4.000 g po piletu, njihova ostvarena konverzija je

FCR = 4.000 /2.350  =  1,70

Oba jata su imala istu konverziju, što nas navodi na zaključak da je efikasnost konverzije hrane ista. Međutim, ako primenimo formulu za korekciju (FCR 2500), videćemo da su pilići iz prvog jata zapravo efikasnije koristili hranu i da između ova dva jata postoji razlika:

  1. Prvo jato FCR 2500 = 1,70 – (2.700 -2.500)/50/100=  1,70-0,04 = 1,66
  2. Drugo jato FCR 2500 = 1,70 – (2.350 – 2.500)/50/100 = 1,70 + 0,03 = 1,73

Ovaj način korekcije mogao bi se primenjivati i za druge raspone telesne mase, a veoma je interesantan za poređenje različitih jata.