Najnovije istraživanje u Keniji se bavi mogućnošću upotrebe larvi crne muve (Hermetia Illucens) kako u ishrani živine, tako i u hrani za ribe na manjim farmama. Mali proizvođači živine i ribe u Africi pogođeni su povećanim troškovima hrane (kao što je riblje brašno), koji sada čine skoro 70 do 80% ukupnih troškova proizvodnje. Ovi povećani troškovi ishrane životinja dovode do povećanja cene animalnih proizvoda i nestašice mleka, mesa i jaja na tržištu. Pronalaženje jeftinijih sastojaka stočne hrane, kao što su proteini dobijeni od insekata, su veoma poželjni. U prirodi, mnoge vrste stoke, uključujući živinu i ribu prirodno se hrane larvama crne muve, čiji nutritivni sastav je veoma dobar. Sličan je  ribljem brašnu i neuporedivo bolji od soje.

Crna muva se u prirodi nalazi u skoro 80% zemalja sveta, uključujući i Afriku. U Africi, crna muva je prisutna u Gani i Južnoj Africi,  gde se larve ove muve koriste za kompostiranje organske materije. Trenutno istraživanje pokušava da simulira prirodne uslove staništa koji privlače odrasle ženke crne muve da nose jaja u takvim oblastima i identifikuje odgovarajuće organske supstrate koji se mogu iskoristiti za proizvodnju larvi u manjem obimu.

Da bi se ​​olakšala proizvodnja larve, korišćen je otvoreni sistem držanja a kao supstrat se upotrebljava različit kućni otpad. Takav sistem nije samo jeftin za izgradnju, nego je jednostavan i za korišćenje. Samo je potrebno povremeno uklanjanje trulog komposta i dopuna podloge za  hranjenje. Pored toga, za većinu podloga koriste se nusproizvodi ili otpaci iz domaćinstva ili prehrambene industrije, koji su lokalno dostupni. Ovo osigurava održivost sistema proizvodnje.

Izvor: Poultry world, Journal of Insects as Food and Feed: 3 (1) – Pages: 51 – 56, December 08, 2016