menta ishrana nosiljeNovija istraživanja su utvrdila da postoji značajan efekat sušenih listova mente koji se dodaju u hranu kokoši nosilja, na proizvodne rezultate, kvalitet jaja i sadržaj holesterola u serumu. Rezultati su pokazali da list mente može biti efikasan dodatak u ishrani kokoši nosilja jer poboljšava performanse, posebno u poslednjoj fazi nosivosti.

U istraživanje je bilo uključeno 150 nosilja hibrida Hy-Line brown koje su bile stare 64 nedelje. One su podeljene u pet tretmana koji su se razlikovali po stepenu učešća sušenog lista mente u hrani. Pored kontrolne grupe koja nije sadržala list mente, ostale grupe su sadržale 0,5%, 1%, 1,5% ili 2% ovog dodatka. Ishrana ovim smešama trajala je 12 nedelja. Svaki tretman imao je pet ponavljanja.

Tokom trajanja ogleda, list mente je imao značajan efekat na povećanje mase jaja, proizvodnje jaja i konzumacije hrane. Konverzija hrane je linearno opadala sa porastom sadržaja mente u hrani.

Uključivanjem 2% mente u hranu ostvareni su najbolji rezultati. Poboljšanje je kod ovih nosilja ustanovljeno i kada je u pitanju kvalitet jaja. Naime, jaja su imala veći procenat ljuske, veću debljinu ljuske i veću vrednost Hogovih jedinica u odnosu na kontrolnu grupu. Na ostale osobine kvaliteta jaja nije bilo značajnijeg uticaja.

Takođe, sa porastom sadržaja lista mente, sadržaj holesterola u serumu kokoši se značajno smanjio, a sadržaj ukupnih proteina u serumu se značajno povećao.

Može se zaključiti da se lišće nane može koristiti kao efikasan aditiv u hrani za nosilje jer poboljšava proizvodne rezultate u poslednjoj fazi nosivosti.

Za one koji žele da saznaju više, rad je objavljen u novembarskom broju naučnog časopisa Animal Feed Science and Technology.

Referenca: Abdel-Waerth A.A.A., Lohakare J.D.: Effect of dietary supplementation of peppermint on performance, egg quality, and serum metabolic profile of Hy-Line Brown hens during the late laying period. Animal Feed Science and Technology, Vol. 197:114-120, 2014.