mikotoksin iz hrane u jajaIstraživači sa Friedrich-Loeffler Instituta iz Nemačke proučavali su u kojoj meri se mikotoksini iz hrane prenose u jaja kod kokoši nosilja. Objavili su rezultate koji se odnose na deoksinivalenol (DON) koji je dodat u hranu kokoši nosilja, a ispitivanja su izvršena na dva linijska hibrida.

U ogledu koji je postavljen na Institutu Friedrich-Loeffler u Nemačkoj, kokoši nosilje su podeljene u dve grupe. Kontrolna grupa je hranjena standardnom hranom, a hrana kokoši eksperimentalne grupe bila je kontaminirana Fusarium toksinima. Ukupan sadržaj DON-a u hrani kontrolne grupe bio je 0,4mg/kg, a u kontaminiranoj 9,9 mg/kg. U starosti nosilja od 60. nedelja, sakupljeni su uzorci jaja i analizirani su na sadržaj DON-a. 10 nedelja kasnije, žrtvovane su i kokoške radi određivanja sadržaja mikotoksina u krvi i žuči.

Uzorci su analiziranim metodom tečne hromatografije radi utvrđivanja DON-a i de-epoxy-DON-a. DON je detektovan samo u uzorcima koji potiču od kokoši koje su jele kontaminiranu hranu, a de-epoxy-DON nije detektovan nigde. Nivo DON-a u plazmi kretao se od 0,2-0,6 ng/ml, a u žuči od 1,8-4,1 g/ml. Nivo DON-a u žumancetu kretao se od 0,0-0,46 ng/g a u belancetu od 0,0-0,35 ng/g. To znači da se stepen prenošenja DON-a iz hrane u jaja kreće od 0,0 do 0,000016. Nisu uočene razlike u stepenu prenošenja DON-a u jaja kod različitih hibrida.

Ovi rezultati pokazuju da se veoma mali deo DON-a prenosi u jaja i da je ta količina gotovo beznačajna, tako da konzumiranje jaja koja potiču čak i od kokoši koje su jele kontaminiranu hranu ne doprinosi značajnije unošenju DON-a u organizam čoveka.

 

Autor: Emmy Koelman, 2014.

Kompletna studija je objavljena u časopisu Archives of Animal Nutrition.