Zitarice 2Grupa španskih istraživača ispitivala je uticaj načina mlevenja žitarica koje se koriste u ishrani kokoši nosilja na proizvodnju i kvalitet konzumnih jaja. Oni su u ispitavnju imali 420 nosilja hibrida HyLine brown i podelili su ih u 6 grupa sa 7 ponavljanja. 

U ogledu su ispitivana dva faktora:

1. Vrsta žitarice – kukuruz, pšenica ili ječam.

2. Način mlevenja – mlin čekićar ili mlin sa valjcima.

Dizajn ogleda je napravljen tako da je svaka žitarica bila mlevena na oba načina kako bi se moglo uporediti da li sam način mlevenja ima neki uticaj na konzumaciju hrane, proizvodnju jaja ili njihov kvalitet.

Rezultati su pokazali da je bolja konzumacija hrane bila kod kokoši koje su konzumirale kukuruz i pšenicu u odnosu na one kod kojih je glavna žitarica u hrani bio ječam. Ta razlika bila je još veća kada su žitarice mlevene mlinovima sa valjkom.

Nije bilo razlike u proizvodnji jaja između žitarica ako su mlevene mlinom čekićarom, ali kada se porede grupe sa žitaricama koje su mlevene mlinom sa valjcima – pojavila se tendencija slabijeg nošenja jaja kod kokoši koje su jele ječam .

Nijedan tretman, niti vrsta žitarica nije imala uticaj na kvalitet jaja.

Autori zaključuju da su mlinovi sa valjcima korisni kada se melju žitarice sa nižim sadržajem sirovih vlakana, kao što su kukuruz i pšenica. Međutim, ovaj način mlevenja možda nije adekvatan kada se kao osnovna žitarica u ishrani koristi ječam.

 

Izvor: Science direct, WP, jun, 2014.