Kpoultry-hatchery-waste11omercijalne inkubatorske stanice pored vitalnih jednodnevnih pilića proizvedu i ogromnu količinu otpada. Jako je važno da se primene adekvatni postupci za preradu ili uklanjanje otpada jer se na taj način čuva životna sredina. Nancy Wilcox, ekspert za dobrobit životinja iz firme Petersime iz Belgije, predstavlja neke od opcija za uklanjanje inkubatorskog otpada.

Živinarska proizvodnja na globalnom nivou kontinuirano raste. To znači da uporedo sa tim raste i količina inkubatorskog otpada: ljuske jaja, paperje, neoplođena jaja, škartirani pilići, mrtvi embrioni i voda koja služi za čišćenje inkubatora i dezinfekciju opreme. Poslednjih godina, povećana zabrinutost za očuvanje životne sredine povećala je i troškove uklanjanja otpada, pa menadžeri inkubatorskih stanica moraju da nađu nove, održive načine za zbrinjavanje otpada. Postoji više načina da se otpad pretvori u sirovinu koja bi mogla da ima upotrebnu vrednost: kompost, đubrivo, biogas, pa čak i hranu za životinje.

Razdvajanje ljuske, čvrstog i tečnog sadržaja

Tretman otpada  može da se vrši u samoj inkubatorskoj stanici ili na nekom drugom mestu (mestu prerade). Idealno je da se određeni tretmani sprovedu već u inkubatorskoj stanici. Potrebno je odvojiti ljuske,  čvrste i tečne otpatke i staviti ih na odgovarajuće trake ili kontejnere za reciklažu. Ljuske se mogu odvojiti od težih čvrstih delova i neizleženih jaja pomoću jednog od tri metoda: usisavanje vakumom, vibrirajućom trakom ili pomoću vazdušnog separatora. Ljuske mogu da budu izložene kompostiranju ili daljem razdvajanju na ljusku i membrane, čime se povećava vrednost otpada. To se postiže mlevenjem ljuske i mešanjem sa vodom (ljuska će da potone, a membrane će da plutaju) ili stavljanjem ljuski u tank sa tečnošću i odvajanjem putem kavitacije.

Postoji i više načina razdvajanja čvrstog od tečnog otpada: centrifuga, kose površine sa presama, višeslojni filteri, itd.

Ljuske jaja i njihove membrane poseduju određeni potencijal kao hranivo koje je bogato mineralnim materijama i proteinom. Membrane sadrže 10% kolagena koji ima veliku tržišnu vrednost u medicini, prerađivačkoj industriji, proizvodnji biorazgradive plastike, itd. Ljuske mogu biti samlevene i upotrebljene kao izvor kalcijuma.

Dalje, čvrsti otpad može se izložiti kompostiranju ili anerobnoj digestiji. Treba imati u vidu da mnoge zemlje imaju stroge propise o preradi produkata životinjskog porekla. Zbog toga se obavezno moraju proveriti propisi koji regulišu ovu oblast i upoznati se sa spiskom ovlašćenih organizacija za preradu animalnog otpada.

Prerada u stočnu hranu

Jedna od opcija za preradu inkubatorskog otpada je prerada u stočnu hranu. Za to je neophodno da se otpad otpremi u fabriku stočne hrane na dalju preradu. Do transporta otpada u fabriku stočne hrane radi prerade, otpad se mora držati u sredini koja ima nisku pH vrednost, kako bi se usporilo kvarenje. Osnovno je da proizvod bude potpuno slobodan od bakterija, što se postiže autoklaviranjem ili ekstrudiranjem, a zatim izlaganjem visokoj temperaturi i sušenju. Drugi razlog za termičku obradu je uništavanje proteina avidina koji se nalazi u belancetu, a štetan je za životinje.

Kompostiranje

Kompostiranje je dobro poznat metod koji služi za pretvaranje biorazgradivog inkubatorskog otpada u materijal koji je bogat hranljivim materijama i mikrobiloški bezbedan. Inkubatorski otpad se može prilikom kompostiranja kombinovati i sa drugim vrstama otpada (npr. prostirka nakon iseljenja živine iz objekata). Potrebno je oko 8 nedelja za kompostiranje da se dobije materijal koji se može koristiti na zemljištu, mada se može i dodatno doraditi kako bi bio podesniji i bezbedniji kao đubrivo.

Generalno, može biti ekonomičnije da proizvođači sami kompostiraju otpad upotrebom manjih pogona za kompostiranje. Gotov proizvod može se koristiti za đubrenje zemljišta, prodaju ili se prosto može pokloniti. Bitno je da su troškovi manji od onih koje bi platili za ukljanjanje otpada.

Anaerobni digestor

Za inkubatorske stanice velikog kapaciteta, moglo bi biti ekonomično instaliranje anaerobnog digestora koji može da proizvodi biogas koji bi se dalje koristio kao izvor energije, kao i čvrsti materijal koji može da posluži kao đubrivo. Sam proces u anaerobnom digestoru eliminiše patogene pa se već koristi za preradu otpadnih voda i klaničnog otpada. Naravno, proces zahteva primenu odgovarajuće tehnologije u zavisnosti od otpada koji se tretira.

Tretman otpadnih voda

Otpadne vode iz inkubatorske stanice mogu se tretirati u anaerobnom digestoru ili se mogu isporučiti posebnim pogonima koji se bave tretmanom otpadnih voda. Pre toga, moraju se osloboditi svog otpada koji nije organskog porekla (staklo, plastika, metal). Postoji i mogućnost instalacije posebnih digestora i povezivanje u lanac proizvodnje akvakulture.

Socijalna odgovornost

Svaki postupak koji će smanjiti odlaganje netretiranog inkubatorskog otpada direktno smanjuje emisiju štetnih gasova, kontaminaciju površinskih voda i oslobađanje patogena i fitotoksičnih materija u spoljašnju sredinu. Pretvaranje otpada u materijal koji bi bio dalje upotrebljiv, predstavlja metod kojim se živinarska proizvodnja aktivno uključuje u očuvanje životne sredine čime se podstiče socijalna odgovornost.

World Poultry, 8, 2014.