nedebikirane nosiljePrema direktivi  Evropske unije 1999/74/EC od 1. januara 2012., koja definiše dobrobit živine,  zabranjeno je uzgajati kokoške nosilje u klasičnim  konvencionalnim kavezima  u svim državama EU. Naši proizvođači jaja od 31. decembra 2020. godine neće smeti uzgajati koke nosilje u klasičnim konvencionalim kavezima.

Direktiva Evropske unije menjana je pod pritiskom potrošača, koji sve više insistiraju na tome da prehrambeni proizvodi dolaze iz sistema koji obezbeđuju, između ostalog, dobrobit živine i očuvanje životne sredine, uz neizmenjeni zahtev u pogledu niske cene živinskog mesa i jaja. Ti zahtevi usmerili su živinarsku proizvodnju u pravcu traženja novih sistema držanja. Kao alternativa konvencionalnim kavezima se nude obogaćeni kavezi i  alternativni sistemi gajenja (podni sistem, avijarni sistem, podni sistem sa ispustom (free range) i  organska proizvodnja).

Međutim, izmenjeni sistemi držanja otvorili su neke nove probleme, kao što je oštećenje i iskrivljenje grudne kosti (keel bone damage – KBD)  kokoši nosilja, do koje dolazi usled prekomernog boravka na sedalima koja su sastavni deo opreme u novim sistemima držanja.

kbd

Izvor:www.thepoultrysite.com/articles/3151

Trenutno u EU najveći broj koka nosilja se uzgaja u obogaćenim kavezima. Prema navodima Britanskog komiteta za dobrobit životinja (UK`s Farm Animal Welfare Committee -FAWC) visoka zastupljenost oštećenja grudne kosti kod koka nosilja u obogaćenim kaveznim sistemima, predstavlja jedan od najvećih problema sa kojim se suočava živinarska industrija.

Problem oštećene kobilice je rasprostranjen po različitim zemljama kao što su: Švajcarska Velika Britanija, Holandija, Belgija, Nemačka i Kanada. Oštećenje grudne kosti se javlja kod različitih hibrida i  kod različitih sistema držanja, uključujući i organsku proizvodnju.

Uprkos sve većoj prisutnosti, uzroci i faktori nastanka ove pojave još uvek nisu poznati istraživačima iz ove oblasi. Utvrđivanje uzroka i pronalaženje rešenja za oštećenje grudne kosti kod kokoši nosilja sve više okupira naučnike, kako bi pomogli živinarskoj proizvodnji u EU kroz inovacije u uzgoju, ishrani i menandžmentu, da bi se ispunili visoki standardi dobrobiti i produktivnosti koji su zadati regulativama Evropske zajednice.

Ukoliko ste uočili da se i kod vaših kokošaka nosilja pojavljuje ovaj vid deformacije ili imate želju da savladate tehinku pregleda i ocene oštećenja grudne kosti, pozivamo Vas da nas kontaktirate kako bi smo zajednički počeli rad na otklanjanju ovog deformiteta.