Header image alt text

Živinarstvo.com

Pravilnici po kategorijama

Odgoj životinja/stočarstvo

Hrana za životinje

Kvalitet mesa i jaja

Veterinarska medicina

Organska proizvodnja

 

Pravilnik o veterinarsko-sanitarnim uslovima objekata za uzgoj i držanje kopitara, papkara, živine i kunića ("Sl. glasnik RS", br. 81/2006)


Pravilnik o uslovima za priznavanje novih rasa, linija i hibrida domaćih životinja ("Sl. glasnik RS", br. 16/2011)


Pravilnik o uslovima za dobrobit životinja u pogledu prostora za životinje, prostorija i opreme u objektima u kojima se drže, uzgajaju i stavljaju u promet životinje u proizvodne svrhe, načinu držanja, uzgajanja i prometa pojedinih vrsta i kategorija životinja, kao i sadržini i načinu vođenja evidencije o životinjama ("Sl. glasnik RS", br. 57/2014)


Pravilnik o uslovima u pogledu gajenja i prometa autohtonih rasa domaćih životinja, kao i sadržini i načinu vođenja registra autohtonih rasa domaćih životinja ("Sl. glasnik RS", br. 56/2010)


Pravilnik o uslovima i sredstvima za lišavanje životinja života, načinu postupanja sa životinjama neposredno pre klanja, načinu omamljivanja i iskrvarenja životinja, uslovima i načinu klanja životinja bez prethodnog omamljivanja, kao i programu obuke o dobrobiti životinja tokom klanja ("Sl. glasnik RS", br. 14/2010)


Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registra objekata za držanje životinja ("Sl. glasnik RS", br. 17/2009)


Pravilnik o programu obuke o dobrobiti životinja prilikom njihovog prevoza, kao i sadržini i načinu vođenja registra prevoznika životinja ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010)


Pravilnik o podsticajima za očuvanje životinjskih genetičkih resursa ("Sl. glasnik RS", br. 83/2013)


Pravilnik o načinu ispitivanja svojstava priplodne stoke i o uslovima proizvodnje i transporta živine ("Sl. glasnik RS", br. 21/96, 94/2009 - dr. pravilnik i 103/2009 - dr. pravilnik)


Pravilnik o veterinarsko-sanitarnim uslovima objekata za promet životinja ("Sl. glasnik RS", br. 105/2013)


Pravilnik o uslovima u pogledu prevoznih sredstava u kojima se prevoze životinje ("Sl. glasnik RS", br. 14/2010)


Pravilnik o uslovima i sredstvima za lišavanje životinja života, načinu postupanja sa životinjama neposredno pre klanja, načinu omamljivanja i iskrvarenja životinja, uslovima i načinu klanja životinja bez prethodnog omamljivanja, kao i programu obuke o dobrobiti životinja tokom klanja ("Sl. glasnik RS", br. 14/2010)


Pravilnik o listi genetskih rezervi domaćih životinja, načinu očuvanja genetskih rezervi domaćih životinja, kao i o listi autohtonih rasa domaćih životinja i ugroženih autohtonih rasa ("Sl. glasnik RS", br. 38/2010)


Pravilnik o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju mesta za utovar, pretovar i istovar životinja, mesta za odmor i kontrolne stanice ("Sl. glasnik RS", br. 92/2010)


Pravilnik o opštim i posebnim uslovima higijene hrane za životinje ("Sl. glasnik RS", br. 78/2010)


Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja ("Sl. glasnik RS", br. 29/2014, 37/2014 - ispr. i 39/2014)


Pravilnik o veterinarsko-sanitarnim uslovima, odnosno opštim i posebnim uslovima za higijenu hrane životinjskog porekla, kao i o uslovima higijene hrane životinjskog porekla ("Sl. glasnik RS", br. 25/2011)


Pravilnik o uslovima za deklarisanje, označavanje i reklamiranje hrane za životinje ("Sl. glasnik RS", br. 4/2010)


Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka i metodama fizičkih, hemijskih i mikrobioloških analiza stočne hrane ("Sl. list SFRJ", br. 15/87)


Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za hranu za životinje ("Sl. glasnik RS", br. 4/2010)


Pravilnik o kvalitetu hrane za životinje ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)


Pravilnik o hrani za životinje s posebnim potrebama ("Sl. glasnik RS", br. 53/2010)


Pravilnik o metodama ispitivanja kvaliteta jaja i proizvoda od jaja ("Sl. list SFRJ", br. 72/87)


Pravilnik o kvalitetu mesa stoke za klanje, peradi i divljači ("Sl. list SFRJ", br. 34/74, 26/75, 13/78 - dr. pravilnik, 1/81 - dr. pravilnik i 2/85 - dr. pravilnik)


Pravilnik o kvalitetu mesa stoke za klanje, peradi i divljači ("Sl. list SFRJ", br. 34/74, 26/75, 13/78 - dr. pravilnik, 1/81 - dr. pravilnik i 2/85 - dr. pravilnik)


Pravilnik o kvalitetu mesa pernate živine ("Sl. list SFRJ", br. 1/81 i 51/88)


Pravilnik o kvalitetu jaja i proizvoda od jaja ("Sl. list SFRJ", br. 55/89 i "Sl. list SCG", br. 56/2003 i 4/2004 )Pravilnik o utvrđivanju mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti atipična kuga živine ("Sl. glasnik RS", br. 95/2009)


Pravilnik o utvrđivanju mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje infekcija živine određenim serotipovima salmonela ("Sl. glasnik RS", br. 7/2010 i 76/2010)


Pravilnik o merama za suzbijanje i iskorenjivanje tifusa peradi ("Sl. list SFRJ", br. 6/88 i "Sl. glasnik RS", br. 7/2010 - dr. pravilnik)


Pravilnik o merama za suzbijanje i iskorenjivanje salmoneloze pernate živine ("Sl. list SFRJ", br. 6/88 i "Sl. glasnik RS", br. 7/2010 - dr. pravilnik)


Pravilnik o listi naročito opasnih zaraznih bolesti životinja i listi zaraznih bolesti životinja koje se obavezno prijavljuju, kao i o načinu njihove prijave i odjave ("Sl. glasnik RS", br. 49/2006)


Pravilnik o veterinarsko-sanitarnim uslovima, odnosno opštim i posebnim uslovima za higijenu hrane životinjskog porekla, kao i o uslovima higijene hrane životinjskog porekla ("Sl. glasnik RS", br. 27/2014)


Pravilnik o obliku i sadržini obrasca zahteva za dobijanje sertifikata da je proizvod dobijen metodama organske poljoprivrede ("Sl. list SRJ", br. 51/2002 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja)


Pravilnik o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje ("Sl. glasnik RS", br. 48/2011)


Pravilnik o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje ("Sl. glasnik RS", br. 48/2011)


Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku proizvodnju ("Službeni glasnik RS", broj 57/14)


 

Prijava na e-bilten

Prijavite se na naš e-bilten i redovno budite informisani o novim tekstovima, postovima, odgovorima naših stručnjaka, dešavanjima i drugim novostima.