Header image alt text

Živinarstvo.com

Dobrobit

Prema direktivi  Evropske unije 1999/74/EC od 1. januara 2012., koja definiše dobrobit živine,  zabranjeno je uzgajati kokoške nosilje u klasičnim  konvencionalnim kavezima  u svim državama EU. U našoj zemlji je 2009. godine stupio na snagu zakon o dobrobiti životinja (“Službeni glasnik RS”, br. 41/2009) a  2010. godine donet je i Pravilnik (Službeni glasnik RS 6/10) o uslovima uzgoja koje moraju ispunjavati odgajivači životinja a koji je u potpunosti usklađen sa evropskim propisima. Ovim pravilnikom i naši proizvođači jaja od 1. januara 2012. godine ne smeju uzgajati koke nosilje u klasičnim konvencionalim kavezima. Kao alternativa se nude obogaćeni kavezi i  alternativni sistemi gajenja (podni sistem, avijarni sistem, podni sistem sa ispustom (free range) i  organska proizvodnja).

Odredbe ovog pravilnika kojima se uređuje način držanja i uzgajanja kokošaka nosilja ne primenjuju se na pravna i fizička lica, odnosno preduzetnike koji uzgajaju manje od 350 kokošaka nosilja i priplodno jato kokošaka nosilja.

Direktiva propisuje sledeće zahteve o načinu držanja i uzgajanja kokošaka nosilja:

1. Objekti u kojima se drže kokoške nosilje moraju da budu primereno osvetljeni i izgrađeni tako da sve kokoške budu jasno vidljive, da vide jedna drugu i svoju okolinu i da pokazuju uobičajeni stepen aktivnosti. Ako je u objektima osvetljenje prirodno, otvori za svetlo moraju da budu izgrađeni tako da svetlost bude jednako raspoređena u prostoru.

2. Da bi se sprečile zdravstvene smetnje i promene u ponašanju kokošaka nosilja, u prvim danima nakon naseljavanja u objekat, režim osvetljenja mora da bude u skladu sa zahtevima i normativima hibrida koji se uzgajaju.

3. U okviru dnevnog ritma kokošaka nosilja mora da bude najmanje osam sati neprekidnog mraka da bi se životinje odmorile, a zamračivanje i osvetljenje mora da bude postupno.

4. U objektima u kojima se drže kokoške nosilje treba izbegavati jaku, stalnu i iznenadnu buku.

5. Objekti i oprema redovno se čiste i dezinfikuju i uklanja se feces i uginule životinje, a pre ponovnog naseljavanja objekta kokoškama nosiljama obavezno se obavlja detaljno čišćenje i dezinfekcija.

6. Ako se kokoške nosilje u objektu drže u kavezima, ti kavezi moraju da budu takvi da one ne mogu pobeći. Kavezi koji imaju dva ili više sprata moraju da budu postavljeni tako da se omogući nesmetana kontrola svih kaveza i pristup do svake kokoške nosilje.

Vrata kaveza moraju da budu takvog oblika i veličine da iz kaveza može da se izvadi ili u njega stavi odrasla kokoška nosilja, a da joj se tim postupkom ne prouzrokuju patnje ili ozlede.

7. Da bi se sprečilo kljucanje perja i kanibalizam kod kokošaka nosilja obučeno lice može da skraćuje kljunove pilićima mlađim od 10 dana.

Prijava na e-bilten

Prijavite se na naš e-bilten i redovno budite informisani o novim tekstovima, postovima, odgovorima naših stručnjaka, dešavanjima i drugim novostima.