Header image alt text

Živinarstvo.com

Dobrobit

Pravilnik koji definiše dobrobit (Službeni glasnik RS 6/10)  i direktiva Evropske unije 2007/43/EC od 1. januara 2012. godine određuju minimalne uslove za zaštitu ptica koje se koriste za proizvodnju mesa. Ova direktiva se ne primenjuje na pravna i fizička lica, odnosno preduzetnike koji uzgajaju manje od 500 pilića za tov, priplodno jato pilića za tov, inkubatorske stanice, ekstenzivno gajenje u objektima i organsku proizvodnju. Direktiva se primenjuje na pravna i fizička lica, odnosno preduzetnike koji poseduju priplodno jato pilića za tov i uzgajaju piliće za tov.

Direktiva propisuje sledeće zahteve o načinu držanja i uzgajanja pilića za tov:

1. Pilićima za tov hrana treba da bude stalno dostupna, a mogu da se hrane i uredovnim obrocima.

2. Pilićima za tov hrana ne sme se da se uskrati više od 12 sati pre očekivanog vremena klanja.

3. Pojilice treba da budu postavljene i održavane tako da se spreči prosipanje tečnosti.

4. Svi pilići za tov moraju da imaju pristup prostirki, koja mora da bude suva i rastresita po površini.

5. Ventilacija u objektu mora da bude dovoljna da spreči pregrejavanje prostorija, kao i da u kombinaciji sa sistemom za grejanje spreči visoku vlažnost vazduha.

6. Prostorija u kojoj se uzgajaju pilići za tov treba da bude osvetljena, a intenzitet svetlosti mora da bude najmanje 20 luksa tokom perioda osvetljenosti, mereno u nivou očiju ovih pilića i da osvetljava najmanje 80% korisne površine pilića za tov, s tim da intenzitet osvetljenja može privremeno da se smanji, po preporuci veterinara. Sedam dana od smeštanja pilića za tov u objekat do tri dana pre klanja, osvetljenje mora da bude takvo da u toku 24 sata najmanje šest sati ukupno bude period mraka, pri čemu period neprekidnog mraka traje četiri sata.

7. Nivo buke u objektu mora da bude sveden na najmanju moguću meru. Sva oprema u objektu a naročito ventilatori i oprema za hranjenje mora da bude izgrađena, smeštena i da se koristi i održava tako da stvara najmanju moguću buku.

8. Vlasnik, odnosno držalac pilića za tov mora da obezbedi pregled pilića za tov najmanje dva puta dnevno. Pilići za tov koji su ozbiljno povređeni ili ispoljavaju simptome oboljenja kao što je otežano kretanje, izraženi ascites ili malformacije, tretiraju se na odgovarajući način ili se odmah lišavaju života na human način.

9. Objekti i oprema redovno se čiste i dezinfikuju, a pre ponovnog naseljavanja pilićima za tov obavezno se obavlja detaljno čišćenje i dezinfekcija objekta i zamena prostirke.

10. Da bi se sprečilo čupanje perja i kanibalizam, pilićima za tov mlađim od 10 dana mogu da se skrate kljunovi. Postupak skraćivanja kljunova može obavljati samo kvalifikovano lice. Kastracija pilića može da se vrži samo pod veterinarskim nadzorom i od strane odgovarajuće osposobljenog lica.

11. U prostoru ili prostoriji u kome se uzgajaju pilići za tov maksimalna gustina naseljenosti ovih pilića je 33 kg/m2

12. Vlasnik, odnosno držalac pilića za tov čuva u objektu dokumentaciju koja sadrži sve tehničke podatke o objektu i opremi, podatke o načinu držanja i uzgoja pilića za tov, kao i evidenciju u skladu sa ovim pravilnikom.

13. Vlasnik, odnosno držalac pilića za tov može da uzgaja ove piliće tako da je njihova gustina naseljenost veća od 33 kg/m2 , ali ne veća od 39 kg/m2  i o tome obaveštava ministarstvo nadležno za poslove veterinarstva koje  kontroliše uslove za dobrobit životinja u objektu, način držanja i uzgajanja pilića za tov i evidenciju koja se u skladu sa ovim pravilnikom vodi.

14. Vlasnik, odnosno držalac pilića za tov koji ove piliće uzgaja tako da je njihova gustina naseljenost veća od 33 kg/m2  mora da obezbedi ventilacioni sistem i sistem za zagrevanje i hlađenje objekata koji omogućavaju da:

a) koncentracija amonijaka ne prelazi 20 ppm i da koncentracija ugljendioksida ne prelazi 3000 ppm, mereno u nivou glave pilića za tov;

b) temperatura vazduha u objektu ne prelazi spoljnu u temperaturu više od 3°C, ako je spoljna temperatura izmerena u hladu 30°C;

c) relativna vlažnost vazduha u objektu izmerena tokom 48 sati ne prelazi 70%, ako je spoljna temperatura ispod 10°C.

15.Vlasnik, odnosno držalac pilića za tov iz stava 1. ovog člana mora da obezbedi da pilići za tov u poslednjih najmanje sedam uzastopnih kontrola jata imaju nivo kumulativnog dnevnog mortaliteta manji od 1% uvećan za broj koji se dobija množenjem 0,06% sa brojem dana starosti jata u vreme kad je zaklano.

Prijava na e-bilten

Prijavite se na naš e-bilten i redovno budite informisani o novim tekstovima, postovima, odgovorima naših stručnjaka, dešavanjima i drugim novostima.